Obec Utín


Přejdi na obsah

Obec Utín - osadní výbor:

Předseda: Marie Šimanovská
Členové: Anna Svobodová, Anežka Kunstarová
Garant za ZM: Mgr. Jaromír Vopršal

Počet obyvatel:
Počet obyvatel je
72 k datu 1.1.2014

Poloha obce:
Obec Utín je místní část města Přibyslav a nachází se na západní straně Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce okolo 490 m. n. m. (Kraj Vysočina)

Historie obce spadá hluboko do středověku a je spojena především s těžbou stříbra. Je zde významné archeologické naleziště. Původní osada se nacházela o několik set metrů blíže k Přibyslavi, po pravé straně u silnice od Hesova. V této osadě byli soustředěni havíři, kteří bydleli v dřevěných chatách. Ve 14. století havířství upadalo, a tak se začali věnovat zemědělství. Z důvodu zvýšené potřeby vody se přesídlili právě do míst, kde se osada nachází nyní. Nejprve se vesnice jmenovala Uttendorf, ale protože obyvatelé byli Češi, došlo k přejmenování na Utín.
Poblíž křižovatky, ve stínu dvou památných lip se nachází památník, který je věnován padlým rodákům v první světové válce (odhalen v roce 1925).
Je zde i řada památných javorů, historických budov, jako je například stará hasičská zbrojnice.

Členové Hasičského sboru v Utíně
1910/1915


Stojící zleva:
  Tondl Josef
  
Vacek František
  
Kumstár Josef
  
Musil František - velitel
  
Běloušek Josef
  
Tondl Jan
Sedící:
  Musil Jindřich
  Vála Jan

Listina z 25.října 1258


25. října 1258

V listině , dané ve Šlapanově, svědčí mincmistr Jindřich zvaný Pták, že mincmistr Eberhart, mající vrchní pravomoc nad stříbrnými doly v Brodě a v celých Čechách před ním prohlásil, že Theodoriku Freiberskému a Gernotovi Černému jakož i jejich dědicům neodvolatelně a navždy propůjčil štolu freiberskou, jejíž jméno pochází od jmenovaného Theodorika. Získali právo Ke „ Stollo profundior“/ štole hlubší / a „ Stollo vribergii / štole Freiberské / ke které jsou přisouzeny následující doly : Jegerberch, Vberschar, Hertwigesberch / po těžaři /, Breitbartesberch / po těžaři /, Buchberch Juvenis et Buchberch Antiguus, Lettenberch / Leten – jíl, berch – hora /, Clophurberch, Hohalde, Heberberch a pole nevzdělané ležící mezi těmito doly, až kě táhnoucí se při hospodě již řečeného Theodorika směrem k vesnici Utín / villam Ottonis / , až po důl / vrch / Hohalde ….. se všemi lány královskými, Smilovými a měšťanů…. S hlubokou štolou ….Dále Theodorik a Gernoto získávají štolu Konrádovu / Cunradi / s dolem Gotesgabe a všemi příslušnými lány.

Listina v originále uložená v Národním archivu v Praze pod číslem 754 / archiv českých klášterů zrušených za Josefa II. / 1115-1760 /.


Další zajímavosti k prohlédnutí a přečtení spojené s Utínem:

Pamětní kniha pro obec Utín (Sepsáno panem Františkem Hladíkem v roce 1934)

Středověké dolování stříbra (i v okolí Utína)

Školní kronika (Pamětní kniha) obecné školy v Utíně od roku 1906 je k dispozici ve třech svazcích k nahlédnutí, v případě zájmu nás kontaktujte.

Ukázka:
...Okresní péče o mládež v Přibyslavi podrobila školní dítky lékařské prohlídce dne 26. listop. 1929 a pak opět dne 14. června 1930. Při první prohlídce bylo zjištěno, že většina dětí trpí podvýživou a proto na návrh uvedené okr. péče byla zřízena mléčná akce, která trvala od 12. II. do 31. V. 1930. Dítky dostávaly ve vyučovacích dnech po čtvrt litru mléka zvařeného a po krajíci chleba. Náklad byl uhražen z příspěvku státního a činil 336,- Kč za mléko a chléb. Výsledky byly překvapující, jak bylo zjištěno po druhé lékařské prohlídce. Mohl bych si ponaříkati na nevděk rodičů některých dítek, ale což, děti přijaly vděčně a prospělo jim, to je hlavní....

nebo z jiného soudku:

...V rámci oslav VŘSR byla vyšitá stuha s přáním sovětskému lidu. Dále si žáci upravili k tomuto výročí nástěnku a besídku předvedli na MNV, kde byla schůze místní jednoty.....20. ledna byla v SSSR vypuštěna několikastupňová raketa do oblasti Tichého oceánu. Byla vypuštěna od místa dopadu ve vzdálenosti asi 12 500 km, což potvrdilo vysokou přesnost systému řízení rakety...Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku